Nevyplatené dedičstvo. Exekúcia alebo mediácia?

Dedičské právo v SR je súčasťou a najdôležitejšou podskupinou všeobecného súkromného práva. Je to tá časť súkromného práva, ktorá sa zaoberá otázkami dedenia, najmä tým, aké sú predpoklady dedenia, kto je povolávaný dediť, v akej miere môže poručiteľ ovplyvniť výber dediča (testovacia sloboda), resp. v akej miere ustanovuje zákon kto je dedičom, aká je spoločenská ingerencia do testovacej slobody poručiteľa a aké sú právne dôsledky odmietnutia dedičstva a nadobudnutia dedičstva.

Dedičské právo je majetkovým právom, nakoľko majetkový obsah dedenia vyjadruje základnú spoločenskú funkciu a význam dedičského práva, tak v objektívnom, ako aj subjektívnom zmysle slova.

Dedičom v pravom zmysle slova je ten, kto prijme dedičstvo a na koho prejde dedičstvo alebo jeho časť po zomretej osobe podľa ustanovení Občianskeho zákonníka (ďalej „OZ“) a dedičskom nástupníctve.

Dedič:

a) osoba, ktorej v dôsledku smrti (objektívnej právnej skutočnosti) patrí právny dôvod, t.j. dedičský titul (zákon alebo závet) – potenciálny dedič,

b) osoba, ktorá využije alebo nevyužije svoje právo odmietnuť dedičstvo – putatívny či domnelý dedič,

c) osoba, ktorá neodmietla dedičstvo a v rámci vyporiadania dedičstva aj zdedí majetok – stane sa skutočným dedičom.

Dedičské podiely

Občiansky zákonník presne určuje veľkosť dedičských podielov pri jednotlivých dedičských skupinách. Celkovo zákon pozná štyri dedičské skupiny, pričom dedičské skupiny sú povolané dediť postupne. Najčastejšie sa uplatní dedenie podľa prvej dedičskej skupiny, kde dedia deti a manžel poručiteľa, každý rovným dielom.

Dedičská dohoda, ktorá je výsledkom mediácie

Dohoda, ktorá je výsledkom mediácie o vyporiadaní dedičstva je vždy preferovaná a predkladá sa následne notárovi.  Táto dohoda prichádza do úvahy, ak dedí viac dedičov. Takúto dohodu musia uzatvoriť všetci dedičia, ktorých dedičské právo bolo preukázané. Dohodou si dedičia môžu zmeniť aj výšku podielov. Môžu si dedičstvo reálne medzi sebou rozdeliť, môžu sa tiež dohodnúť, že dedičstvo nadobudne len jeden dedič s povinnosťou výplaty ostatných dedičov.

Dohodu je možné uzatvoriť aj v prípade, že poručiteľ zanechal platný závet. V prípade dohody je nutné dbať na práva neopomenuteľných dedičov. Konanie o dedičstve, kde dedičia uzatvorili dohodu, skončí buď vydaním osvedčenia o dedičstve alebo vydaním uznesenia súdu, pričom súd dohodu schváli, ak neodporuje zákonu.

Ak sa dedičia nedohodnú, notár nevydá uznesenie o dedičstve, ale vec postúpi príslušnému súdu, ktorý potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa zákonných dedičských podielov. Proti takémuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie, pričom o podanom odvolaní bude rozhodovať odvolací súd.

Na základe tejto dohody a notárom vyhotoveného osvedčenia o dedičstve sa napríklad jediným vlastníkom tohto majetku stane jeden z dedičov. V dohode si dedičia môžu určiť podmienky tejto správy najmä v súvislosti s predajom tohto majetku tretej osobe.

V prípade, že v osvedčení o dedičstve je povinnosť vyplatiť ostatných dedičov do určitej lehoty, tak po uplynutí tejto lehoty máte právo vymáhať toto plnenie formou exekúcie.

Podobný prípad bol aj klient, ktorý oslovil mediátora, nakoľko mal problém s nevyplatením podielu  z predaja dedičstva. Bol dostatočne informovaný aké ma možnosti ( t.j. podanie návrhu o začatie exekúcie) ale rozhodol sa pre menej emocionálne náročnú alternatívu a tou bola mediácia.

Dôvod bol hlavne ten, že išlo predsa o rodinu.