Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov – BSM

Zákon č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník § 143 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

BSM sa môže vyporiadavať jedným z troch zákonom dovolených spôsobov, a to:

  • Zákonom najviac podporovaným riešením je dohoda (mediačná dohoda).
  • Súdne rozhodnutie vydané na návrh jedného z manželov. Takéto konanie je spravidla veľmi dlhé, lebo súd musí postupne oceniť všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok a rozdeliť ho rovným dielom.
  • Ex lege to znamená uplynutím doby.

Potrebujete vyporiadať BSM využite tuto zákonnú možnosť formou mediácie. Pre klientov je to rýchle, efektívne, diskrétne, menej finančne náročne ako súd.