Suseda si nevyberieš

Vzťahy medzi vlastníkmi nehnuteľnosti mnohokrát nie sú ideálne.

Často vznikajú vypäté  situácie vyúsťujúce do konfliktov tam, kde ľudia vzájomne osobne dennodenne prichádzajú do kontaktu. Ako sa hovorí  suseda si nevyberáme ale  musíme s ním existovať. Každý ma právo užívať svoju nehnuteľnosť podľa práva ale z toho mu plynnú aj povinnosti, ktoré  neobmedzujú iných v rámci občianskeho zákonníka. Právnu ochranu susedských vzťahov poskytuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Rozmanitosť susedských vzťahov nám prináša rôzne druhy zásahov do susedských práv. Susedské vzťahy sú vždy veľmi nepríjemnými stretmi medzi subjektmi, ktoré často prerastajú do dlhotrvajúcich a vyhrotených konfliktov. Každý zo susedov by sa mal správať tak, aby v čo najmenšej miere neintervenoval do práv suseda. Každé správanie by malo byť v súlade s dobrými mravmi, s mierou určitej všeobecnej únosnosti a obojstrannej tolerancie.

Zásahy možno rozdeliť do 3 oblastí, a to:

  1. ohrozenie stavby alebo pozemku vlastníkmi
  2. imisie a rušenie upokojeného výkonu vlastníckeho práva
  3. odstránenie previsov a podrastov.

Pani Monika sa ocitla v situácii kde práve susedské vzťahy neboli také ako by si predstavovala. Susedia si počas rekonštrukcie osadili  okno do jej záhrady čím bolo obmedzené jej užívanie nehnuteľnosti. Preto sa rozhodla, že vysadí porasty okolo svojho pozemku aby mala zabezpečené aké také súkromie. Porasty začali bujnieť a robiť šarapatu susedom.

A čo teraz? Mediácia je v tomto prípade naozaj účinná. Citujem jednu zo strán: „na súde by to bolo oveľa náročnejšie.“ Čas, peniaze, emócie…..

Obe strany po 2 hodinách na koniec dospeli k záveru. Okno ostane na svojom mieste a okrasné porasty môže suseda užívať ale podmienkou je aby boli presadené a primerane skrátené.

Mediácia bola účinná a verím, že sa mi podarilo ako mediátorovi zachrániť nie len materiálne statky ale aj medziľudské vzťahy.