Stop konfliktom na školách prostredníctvom mediácie

Charakteristika:

Škola je miestom, kde sa pretína mnoho životných príbehov. Na malom priestore tak do seba narážajú odlišné názory, prístupy, hodnoty, modely či ašpirácie, ktoré so sebou prinášajú aj konfliktné situácie, ktoré môžu mať rôzne prejavy. Tie majú vplyv na atmosféru školy, ovplyvňujú podmienky učenia, zdravia i medziľudských vzťahov.

Školská mediácia a peer mediácia je málo známa na území Slovenka. V zahraničí ide o uznávanú metódu, ako zmierňovať napätie v školských kolektívoch a ako budovať lepšie vzťahy medzi účastníkmi na pôde školy. Cieľom tréningu je deskripcia a poukázanie na význam peer školskej mediácie ako jedného z možných postupov vedúcich k riešeniu konfliktov pedagógov,  žiakov a rodičov v školskom prostredí.

Konflikt ako taký však neplní iba negatívnu funkciu, ale má i mnoho pozitívneho. Ako pozitívne dôsledky konfliktu  možno  uviesť  napr. vyjasnenie vzájomných postojov,  názorov, zviditeľnenie  hodnôt,   ktoré  sú  pre  strany  v spore  dôležité  a  cenia  sa,  podpora spontánnosti  v  komunikácii,  či  zvýšenie  výkonu  a  produktivity  medzi  členmi  nielen pedagogického tímu a  žiackeho kolektívu. Prispievajú tiež k mobilizácií psychických síl, podnecujú  k učeniu  i hľadaniu  nových  ciest,  stimulujú  ďalší  rozvoj  osobnosti  človeka, prehlbujú  empatiu.

Konflikty  sú  tiež  impulzom  prebúdzajúcim  tvorivé  a citové predpoklady, vlohy, ktoré by inak zostali nepovšimnuté. Takéto konflikty nám prinášajú pokrok a pozitívne riešenia.

Kľúčové slová:

Konflikt. Peer mediácia. Školské prostredie. Žiak. Pedagóg. Komunikačné zručnosti, schopnosť vyjednávať, vyhodnocovanie konfliktov, hodnoty a hodnotová orientácia, právne povedomie. Vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, posilnenie ľudského kapitálu, vyzdvihovanie schopností školiaceho personálu.

Cieľ: Aktívny tréning, odlišný od všetkých aké ste kedy vyskúšali.

Naučíme vás efektívne vyriešiť konflikty až ku konsenzusu – dohody oboch strán. Podnecovať a rozvíjať  zručnosti pedagógov a žiakov tak, aby proces výučby bol konštantný a viedol k pozitívnym výsledkom, či už v učiacom alebo pracovnom procese pedagógov a žiakov.  Naučíme vás používať správne techniky k zvládaniu konfliktov na pôde školy.  Pracovať a využívať emócie pri zvládaní konfliktov na pôde školy, vytvoríme pre vás know-how.

Lektorky

Akreditované lektorky z oblasti mediácie, práva, vzdelávanie dospelých, sociológie a psychológie.

Mgr. Dušana Bieleszová, mediátorka so špecializáciou školská a rovesnícka mediácia, mediačná publicistika, lektorka odborných mediačných kurzov.

PhDr. Zuzana Rapčanová

Mgr. Ing. Zdenka Matulová Juríková

Termín kurzu:

Voľnočasová aktivita

06.06.2020

Miesto:

Národná 10, Žilina 010 01 

Ukončenie kurzu:

Každý účastník obdrží osvedčenie.

OBJEDNÁVKA

Súhlasím so spracovaním osobných údajov