Stavená firma priznala chybu a opravila krov aj strechu

Každý vieme, že stavba rodinného domu je jednou z našich najväčších životných výziev. Ak staviate jeden dom na celý život, určite je cieľom postaviť ho bez zbytočných omylov a chýb , ktoré by vás v budúcnosti vyšli draho.

Väčšina ľudí však tak dôležitú vec často bohužiaľ zľahčuje na úkor problémov v budúcnosti. Nechajú sa ohromiť reklamou, alebo prvoplánovo lákavými ponukami. Zaplatia si „odborníkov“, ktorí im dali na prvý pohľad najlepšiu cenu. Sú presvedčení ich 20 ročnou praxou a veria, že na ich dome nemôžu nič pokaziť. Stavbári sú často pedanti, ale dajte pozor, aby neunikla pozornosti aj nasledujúca dôležitá vec, ako sa to stalo v projektovej dokumentácii istého manželského páru.

V prípade, že staviate nový dom, vo vašej projektovej dokumentácii máte staticky prepočítané zaťaženie konštrukcie krovu presným typom strešnej krytiny. V prípade rekonštrukcie strechy je v určitých prípadoch potrebné statické posúdenie krovu. Hmotnosť samotnej strešnej krytiny nijako závažne nezaťažuje konštrukcie krovu. Najväčšie zaťaženie konštrukcie krovu je náporom snehu a vetra, a to v závislosti od miesta, kde sa objekt nachádza.

Manželia  boli úplne v šoku, keď zistili, že na krove nebol rešpektovaný pôvodný návrh statického riešenia z projektu pre stavebné povolenie. Materiál a rozmery boli úplne iné a veľmi nestabilné. Vďaka nesprávnemu podopretiu a spojeniu prvkov dokonca hrozilo, že by mohlo dôjsť k zrúteniu celej strechy. Problémom bolo, že stavebná spoločnosť  presvedčila majiteľov, že nepotrebuje projekt, že si so všetkým poradí  sama. Vďaka tomu sa ťažko určovalo, čo a ako malo byť zhotovené podľa projektovej dokumentácie .

Manželia sa rozhodli pristúpiť k mediácii, nakoľko sa nechceli súdiť so zhotoviteľom. V ich záujme bola jediná vec a to aby stavebná spoločnosť opravila chybu, ktorú spôsobila na svoje náklady.

Mimosúdna dohoda vzišla hneď na prvom sedení nakoľko mediátor prizval aj odborníka- autorizovaného statika, ktorý  konštatoval prevedenie väzníc pričom ich osadenie odporuje základným statickým princípom, čo je v rozpore s Vyhláškou č. 532/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Statik potvrdil riziko zrútenia konštrukcie strechy, napríklad pod ťarchou snehu bolo privysoké. Vyhláškou č. 532/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

§ 14 Mechanická odolnosť a stabilita

(1) Stavebné konštrukcie a stavebné prvky sa musia navrhnúť a zhotoviť tak, aby vyhovovali požadovanému účelu a odolali každému zaťaženiu a vplyvu, ktoré sa môžu bežne a predvídateľne vyskytovať pri uskutočňovaní a užívaní stavby, a škodlivému pôsobeniu prostredia, atmosférickému a chemickému vplyvu, korózii, žiareniu, otrasu a bludnému prúdu z jednosmernej elektrickej trakcie.

(2) Stavba a jej zmena musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby zaťaženie a iné vplyvy, ktorým je vystavená počas výstavby a počas užívania pri riadne uskutočňovanej bežnej údržbe, nemohli spôsobiť.

a) okamžité alebo postupné zrútenie, prípadne iné poškodenie ktorejkoľvek jej časti alebo priľahlej stavby,

b) väčší stupeň nedovoleného pretvorenia (deformácia konštrukcie alebo vznik trhlín), ktoré môže narušiť stabilitu stavby, mechanickú odolnosť a užívateľnosť stavby alebo jej časti alebo ktoré vedie k zníženiu životnosti stavby,

c) obmedzenie riadneho užívania stavby v dôsledku vibrácií spôsobených zariadením alebo technologickým vybavením stavby,

d) poškodenie alebo ohrozenie prevádzkyschopnosti pripojených technických zariadení v dôsledku deformácie konštrukcie,

e) ohrozenie prevádzkyschopnosti pozemných komunikácií v dosahu stavby a ohrozenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky na komunikáciách priľahlých k stavenisku,

f) ohrozenie prevádzkyschopnosti sietí technického vybavenia v dosahu stavby,

g) poškodenie stavby, ktorému by bolo možné predchádzať bez neprimeraných ťažkostí alebo nákladov, alebo ho minimálne obmedziť,

h) ohrozenie prietoku profilu odplavením stavby v inundačných územiach pri povodniach,

i) vibrácie, ktoré by mohli porušiť stavbu alebo ktoré by obmedzili jej užívanie.

(4) Stavba slúžiaca na zabezpečovanie zásobovania ľudí vodou alebo energiami musí mať konštrukciu navrhnutú a zhotovenú tak, aby nedošlo k trvalému ani dočasnému ohrozeniu prevádzkyschopnosti stavby ako celku.

(3) Pri uskutočňovaní stavby a jej zmeny a pri odstraňovaní stavby nesmie byť ohrozená únosnosť základov susednej stavby a stabilita susednej stavby.

Stavená spoločnosť chyby odstránila, príbeh má, čo sa týka ochrany ľudských životov a spoločnej dohody šťastný ale bohužiaľ stavebne zbytočne finančne nákladný koniec.