Sociálna sieť –  dobrý sluha zlý pán!

Sociálne siete sú dnes veľkým trendom, využíva ich takmer každý. Používa sa na prenos informácii, ktoré majú váhu „dôležitosti“ alebo bežného tzv. „pokecu“ či už medzi jednotlivcami alebo celými skupinami.

Vo veľkej miere je dnes sociálna sieť obľúbenou formou komunikácie mladých ľudí. Často si títo ľudia vytvárajú rôzne uzatvorené skupiny a komunikujú v rámci „hodnotenia  iných“ čo iní urobil dobre alebo zle.

Podobnú „online uzatvorenú triedu“ si vytvorili aj žiaci na škole. Práve táto virtuálna trieda  mala slúžiť na prenos poznámok a príspevkov v rámci učenia sa v škole. Problém nastal v vtedy, kde na scénu vstúpilo „hodnotenie“ vyučujúcej učiteľky.

Podľa slov rodiča pána Romana, ktorý oslovil CENTRUM MIMOSÚDNYCH DOHÔD v Žiline, mediátorku PhDr. Zuzanu Rapčanovú,  sa toto tzv.  „hodnotenie“  dostalo aj do pozornosti samotnej vyučujúcej, ktorá sa obrátila na orgány činné v trestnom konaní. Aby tie preverili, či ide o trestný čin alebo tzv. prípustnú kritiku.

„Skutková podstata trestného činu ohovárania je upravená v Trestnom zákone č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, kde podľa  § 373 ods. 1 Trestného zákona sa dopustí trestného činu ohovárania ten, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, najmä poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy, alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu.“

Rodič pán Roman sa chcel poradiť ako postupovať a či by bola možná školská mediácia medzi žiakom a vyučujúcou. A tu nastáva problém, mediátor nemôže začať mediáciu ak ide o trestný čin alebo priestupok. I keď „zákon o priestupkoch pojem ohováranie nepozná, takéto konanie však môže byť posúdené podľa § 49 ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa ohovárajúci dopustí, ak inému ublíži na ctí tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. Za takýto priestupok je možné udeliť pokutu do výšky 33 €.“

Pán Roman dostal odporúčania od mediátora,  ako by mohol postupovať aby celú situáciu vyriešili kladne a bez zbytočných negatívnych dopadov na všetkých zainteresovaných.

Celý incident je v štádiu riešenia ale podľa slov pána Romana ukončenie bude pravdepodobne so šťastným koncom.

Mediácia prináša so sebou veľké množstvo výhod a oblastí, v ktorých môže pracovať. Ale pokiaľ ide o oblasť trestných činov tu je mediácia bezmocná.

I keď,  dalo by sa polemizovať, že či aj v uvedenej  oblasti by nemali dosať priestor vstúpiť do konfliktu mediátori a či je vôbec nutné aby sa takýmto typom sporu museli zaoberať organy činne v trestnom konaní.

Posúďte sa mi.