Školská mediácia – riešenie konfliktov na školách

Žiaci a študenti prevezmú zodpovednosť za riešenie svojich konfliktov a naučia sa zručnostiam, ktoré smerujú k ich efektívnemu riešeniu, pomôže to pri posilňovaní demokratického spôsobu myslenia a zrelšom spôsobe budovania vzťahov.

Školská mediácia a peer mediácia je málo známa na Slovensku.  V zahraničí ide o uznávanú metódu, ako odstraňovať  napätie v školských kolektívoch a ako budovať lepšie vzťahy medzi účastníkmi na pôde školy. Cieľom školskej mediácie je deskripcia a poukázanie na význam mediácie ako jedného z možných postupov vedúcich k riešeniu konfliktov pedagógov,  žiakov a rodičov v školskom prostredí.

Konflikt ako taký však neplní iba negatívnu funkciu, ale má i mnoho pozitívneho. Ako pozitívne dôsledky  konfliktu  možno  uviesť  napr.  vyjasnenie  vzájomných  postojov,  názorov, zviditeľnenie  hodnôt,   ktoré  sú  pre  strany  v spore  dôležité  a  cenia  sa,  podpora spontánnosti  v  komunikácii,  či  zvýšenie  výkonu  a  produktivity  medzi  členmi  nielen pedagogického tímu a  žiackeho kolektívu. Prispievajú tiež k mobilizácií psychických síl, podnecujú  k učeniu  i hľadaniu  nových  ciest,  stimulujú  ďalší  rozvoj  osobnosti  človeka, prehlbujú  empatiu.

Konflikty  sú  tiež  impulzom  prebúdzajúcim  tvorivé  a citové predpoklady, vlohy, ktoré by inak zostali v nich driemať. Takéto konflikty nám prinášajú pokrok a pozitívne riešenia.