Poškodený spotrebiteľ, nič nové!

Zakúpili ste tovar alebo službu, ktorá nespĺňa to, za čo ste zaplatili?  Žiadajte finančnú alebo nefinančnú kompenzáciu  prostredníctvom  Centra mimosúdnych dohôd v Žiline.

Stretli ste sa s tým, že tovar alebo služba nesplnila požadované očakávania, ktoré vám dodávateľ garantoval? Požiadali ste o reklamáciu? Napriek tomu ste neuspeli? Ak áno, uvedený príspevok je určený práve vám a aj ostatným, ktorí sa s uvedenou situáciou možno stretnú v budúcnosti.

Nezabúdajte na to, že spotrebitelia majú svoje práva. A práve tie sú definované v Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 177/2018 Z. z., 373/2018 Z. z.) 391.§ 3 odsek 6 znie, že:

„Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov.9) Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu, ďalej len zákon.“

Zákon 390/2015 Z. z.,  kde sa v § 4 ods. 3 sa na konci píše: „Ak ide o mediáciu spotrebiteľského sporu, nesmie jej výška závisieť od výsledku mediácie a odmenu mediátora môže spotrebiteľ znášať vo výške neprevýšujúcej 10 % odmeny, najviac však vo výške 20€; zvyšnú časť odmeny hradí vždy osoba zúčastnená na mediácii, ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym nástupcom….“

Čo to pre vás predstavuje? Takmer všetky náklady spojené so spotrebiteľským sporom na mediácii znáša predajca. Vaša finančná účasť je definovaná v zákone t.j. (10% max. 20€).

Je to ako v prípade pána Reného a manželky, ktorí si zakúpili letenky. Letecká spoločnosť nesplnila svoje záväzky a manželia boli nútení ostať o 1 deň dlhšie v spomínanej krajine. Mediačný poplatok manželov bol 20€ ostané náklady znášala letecká spoločnosť, napokon manželia dostali od spoločnosti finančnú kompenzáciu vo výške  300€ za omeškaný let.