Pomoc k svojpomoci

Mediácia je alternatívny spôsob riešenia sporu, kde mediátor ako tretia nezávislá a nestranná osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné riešenia na body, ktoré spôsobili konflikt.

Pohľadov na konflikt je mnoho, inak sa na konflikt pozerá psychológia, ktorú zaujíma, čo sa deje v človeku. Inak sa zasa konfliktom zaoberá sociológia, ktorá sa snaží porozumieť konfliktom medzi ľuďmi a skupinami ľudí, konfliktom spôsobených spoločenskými pohybmi a zmenami.

Odborníčka s 31 ročnou praxou je PhDr. Jarmila Majáková, PhD.

 • sociálna pracovníčka
 • mentorka, supervízorka
 • trénerka rodičovských zručností

Ponúka:

 • supervíziu a mentoring v pomáhajúcich profesiách
 • individuálne, párové a skupinové konzultácie (osobne aj online)
 • vyšovanie rodičovských zručností – filiálna terapia
 • vedenie svojpomocných skupín Súcit so sebou
 • poradenstvo – náhradná rodinná starostlivosť (adopcia, pestúnstvo a iné
 • odborné sprevádzanie párov, ktorým sa nedarí počať potomka
 • vedenie svojpomocných skupín pre neplodné páry
 • sociálno – právny servis (predrozvodové, rozvodové a porozvodové konanie)
 • sociálne služby pri riešení krízových udalostí v rodine (choroba, strata zamestnania,  zmenená pracovná spôsobilosť, opatrovanie člena rodiny, problémy vo vzťahu, výchovné problémy detí a pod.)
 • vzdelávacie aktivity pre odbornú a laickú verejnosť.

PhDr. Jarmila Majáková, PhD.

 • vyštudovala odbor Sociálna práca na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • od roku 1991 pracuje ako sociálna pracovníčka
 • pôsobila v štátnom sektore ako kolízna opatrovníčka, kurátorka pre mládež,  zabezpečovala som za Žilinský kraj sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti v SR až po medzištátne osvojenia
 • v rokoch 2006 – 2019 viedla komunitné pracovisko – Poradenské centrum Náruč v Čadci ako odborná garantka
 • lídrovala v opatreniach sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • má prax ako senior lektorka výkonu expertnej a vzdelávacej činnosti pre Inštitút práce a rodiny
 • od roku 2017 je členkou sociálnej komisie na VÚC Žilina za odbornú verejnosť a členkou  Správnej rady Nadácie ŽSK
 • ako priekopníčka na Slovensku som zostavila a implementujem program Rady Európy s názvom Kiko a ruka.

+421 907 762 349
majakjarmila@gmail.com
www.majaksocio.sk