Odborný seminár apríl 2020 – Mediácia v pracovnej oblasti už aj v Žiline

Vážení a milí kolegovia,

dovoľte mi, aby som Vás upozornila na blížiace sa aprílové termíny jarného bloku povinných odborných seminárov. Odborný seminár má názov“Mediácia v pracovnej oblasti. Mediácia ako pomocník pri profesijných pochybeniach” a Slovenský inštitút pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov, z.z.p.o. (www.simars.sk) ho pripravuje aj v Žiline . V tomto kontexte dovoľte ešte jedno dôležité upozornenie: keďže Ministerstvo spravodlivosti SR stanovilo, že sa v roku 2020 uskutočnia len dva bloky seminárov – jarný a zimný, budú sa musieť mediátori , ktorí v roku 2019 absolvovali jesenný blok, zúčastniť už na blížiacom sa jarnom, aprílovom bloku.

9,30 –  10,15   Základný právny kompas v problematike s prihliadnutím na vybrané paragrafové znenie zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len mediačný zákon)

– najfrekventovanejšie pojmy a terminológia mediácie v aplikácii na segment mediácie v pracovnej oblasti;                                                                                                                    – mediačné dokumenty a analýza ich vzorov cez aplikačnú prax a kazuistiky konkrétnych prípadov, predovšetkým :

 • Dohoda o začatí mediácie;
 • Dohoda o riešení sporu mediáciou;
 • Dohoda o mediácii;
 • Kniha mediácii.

10,20 – 11,05   Modely, formy a nástroje mediácie v pracovnej mediácii

 • facilitatívna, evaluatívna, transformatívna a naratívna mediácia                  
 • online, krízová, kyvadlová (shuttle) mediácia v pracovnej oblasti;                                                                                 
 • ideálne štruktúry mediačného procesu v pracovnej oblasti

11,10 – 11,55   Spory a konflikty ako najdôležitejšie zdroje mediácie v pracovnej oblasti

štruktúra a delenie konfliktov na pracovisku;                                                                            – mapovanie viditeľných a neviditeľných konfliktov na pracovisku;práca s konfliktami:

 • riešenie konfliktov (conflict solution),
 • riadenie konfliktov (conflict management),
 • transformácia konfliktov (conflict transformation),
 • prevencia (prevention).

12,00 – 12,45   Zákonník práce, Civilný sporový poriadok, Antidiskriminačný zákona a Zákon o kolektívnom vyjednávaní s aplikačným priestorom pre inštitút mediácie

 • mobbing, bossing, sexual harassment;                                                                        diskriminácia na pracovisku a možnosti mediáci
 • individuálne a kolektívne pracovné spory;

12,45 – 13,45 Obedňajšia prestávka

13,45 – 14,30  Skúsenosti z dlhodobého pôsobenia v pozícii mediátora pre vybraný subjekt v pracovnej oblasti, o.i. s akcentom na riešenie profesionálnych pochybení                                                                                                                                 spolupráca s manažmentom, personálnym oddelením, právnym oddelením;

 • druhy mediačnej agendy a spôsoby jej riešenia;
 • participácia mediácie pri skvalitnení vertikálnej a horizontálnej komunikácie na pracovisku;
 • prevencia konfliktov na pracovisku;
 • tréning, príprava a spolupráca s laickými/neformálnymi mediátormi.

14,35 – 15,20  Špecifickí príjemcovia mediácie v pracovnej oblasti – práca so seniormi, cudzincami a mladistvými s akcentom na riešenie profesionálnych pohybení   

 •  špecifiká medzigeneračnej mediácie na pracoviskách, kazuistika;
 • špecifiká interkultúrnej mediácie na pracoviskách, kazuistika;
 • skúsenosť z Rakúska: formy obligatórnej mediácie v pracovnej oblasti pri práci s mladistvými a hendikepovanými pracovníkmi.

15,25 – 16,10  Kazuistika I. profesionálneho pochybenia pri postprodukcii na  výrobe dokumentárneho filmu a jeho riešenie mediáciou                                                                                          

 •  analýza konkrétneho prípadu z praxe, miera pochybenia, použité modely, formy a nástroje, práca s dokumentami a výstup v zmysle mediačného zákona.

16,15 – 17,00  Kazuistika II profesionálneho pochybenia v zdravotníckej starostlivosti pri stomatologickom zákroku a jeho riešenie formou mediácie

 •  analýza konkrétneho prípadu z praxe – pri  stomatologickom zákroku (extrakcii) došlo údajne zásluhou omylu zo strany zdravotnej sestry k chybnej  aplikácii hypochloridu namiesto anestetika s následkom hospitalizácie a dlhodobej práceneschopnosti;
 • výsledkom mediácie bolo zo strany lekárky uznanie objektívnej zodpovednosti za vzniknutý stav a záväzok uhradiť podieľ na náhrade škody a bolestné pacientke;
 • súčasťou Dohody o mediácii bolo uplatnenie ďaľších nárokov výlučne z poistky lekárky.                                                                                                                                                                                     

Termín kurzu:

24.04.2020

Miesto:

Dom techniky, Vysokoškolákov 3151/70, Žilina

Cena kurzu:

44 €  (v cene sú zahrnuté materiály, pomôcky,  občerstvenie a obed)

Ukončenie kurzu:

Každý účastník obdrží osvedčenie o absolvovaní odborného seminára.

OBJEDNÁVKA

Súhlasím so spracovaním osobných údajov