Nezaplatená mzda za vykonanú prácu

Postup pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy, cestovných náhrad, náhrady za pracovnú pohotovosť, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Podľa § 129 ods. 1 Zákonníka práce je mzda splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.

V prípade, že zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi mzdu za vykonanú prácu, zamestnanec postupuje v nasledovných krokoch:

  • Zamestnanec vyzve zamestnávateľa doporučeným listom na vyplatenie mzdy v určenej lehote.
  • Ak zamestnávateľ napriek výzve svoj záväzok nesplní, zamestnanec ho vyzve doporučeným listom – predžalobnou výzvou na vyplatenie mzdy v určenej lehote a upozorní ho na následky nevyplatenia mzdy – podanie trestného oznámenia, podanie platobného rozkazu – vymáhanie dlžnej mzdy súdnou cestou, podanie podnetu na príslušný inšpektorát práce.
  • Ak zamestnávateľ dobrovoľne nesplní svoj záväzok ani po doručenej predžalobnej výzve, zamestnanec
  • podá trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchanie trestného činu Nevyplatenia mzdy a odstupného;
  • podá na súd návrh na vydanie platobného rozkazu.
  • Zamestnanec má právo podať podnet na príslušný inšpektorát práce. Musí si však uvedomiť, že inšpektorát práce nemá oprávnenie vymôcť zamestnancovi dlžnú mzdu (nemá právomoc donútiť zamestnávateľa mzdu doplatiť) ! ! !

Podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti.

Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

POZOR !
Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

najneskôr: výplatný termín + 15 dní + 1 mesiac !