Nebojte sa reklamovať dovolenku

Objednali ste si výhľad na more a dostali ste výhľad na susedný bytový dom, chceli ste All inclusive a dostali ste polpenziu? Izba bola špinavá alebo bez klimatizácie, napriek tomu že ste zaplatili izbu s klimatizáciou? Ako riešiť pokazenú dovolenku?

Napriek tomu, že ste si overili cestovnú kanceláriu, pozreli recenzie hotela, prečítali si zmluvu s cestovnou kanceláriou, ... aj tak sa stalo niečo s čím ste nerátali, niečo čo Vám pokazilo dovolenku? Ako postupovať?

V súčasnosti je spotrebiteľská ochrana pri cestovných zájazdoch pomerne vysoká, každopádne pri reklamácii sa môže cestovná kancelária vyhovárať napr.:  že za zlé služby v hoteli zodpovedá hotelový personál a pod. Cestovná kancelária je zodpovedná za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť cestovná kancelária, alebo iní dodávatelia služieb (hotel, letecká spoločnosť, autobusový dopravca). Teda  ak sa cestovná kancelária zrieka zodpovednosti  nekoná v súlade so zákonom. Cestovná kancelária má zodpovednosť za všetko čo bolo dohodnuté v zmluve bez ohľadu na to, či to poskytuje sama alebo využíva služby tretích strán. Reklamovať teda môžete ubytovanie, stravu, dopravu, teda všetko čo je uvedené ako súčasť služieb.

Dňa 1. januára 2019 nadobudol účinnosť nový  Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov , ktorým bol zrušený predchádzajúci zákon o zájazdoch. Zároveň ustanovenia Občianskeho zákonníka § 741a až 741k upravujúce zmluvu o obstaraní zájazdu boli zrušené.

Prijatý zákon  vymedzuje presnejšie čo je to zájazd, a to jeho pozitívnou ako aj negatívnou definíciou. Ak si cestujúci zakúpi na účel tej istej cesty dva alebo viac rôznych druhov služieb cestovného ruchu, v takom prípade je táto kombinácia považovaná za zájazd. Uzatvárať zmluvy o zájazde a sprostredkúvať spojené služby cestovného ruchu môžu podľa nového zákona o zájazdoch len cestovné kancelárie, ktoré majú uzatvorené poistenie insolventnosti. Informačná povinnosť je už  v rámci predzmluvných vzťahov. Na informačnú povinnosť v rámci poskytovania zájazdov nadväzuje aj úprava zmeny zmluvy o zájazde, pričom tieto zmeny možno rozdeliť na tri kategórie:

a) zmeny vyžadujúce súhlas oboch zmluvných strán, napríklad zmena spôsobu prepravy, ubytovacieho zariadenia či stravovania

b) jednostranná zmena ceny,

c) jednostranné zmeny iných zmluvných podmienok -podmienky zmluvy, ktoré sú zanedbateľné.

Reklamácia zájazdu

Hoci má cestujúci reklamáciu poskytnutého zájazdu uplatniť aj naďalej primárne bezodkladne, prijatím nového zákona o zájazdoch nastala zmena v dĺžke reklamačnej lehoty vzťahujúcej sa na poskytovanie zájazdov. Od 1. januára 2019 došlo k predĺženiu lehoty vzťahujúcej sa na možnosť uplatnenia reklamácie, a to na dva roky odo dňa skončenia zájazdu. V prípade, že sa zájazd neuskutočnil, začína uvedená lehota plynúť odo dňa, keď sa mal zájazd podľa zmluvy o zájazde skončiť.

Preto nezabudnite:

– „dôveruj ale preveruj“

– pozor čo podpisujete!

– Ohlásenie nedostatkov delegátovi so spísaním záznamu (na mieste) nestačí, treba uplatniť reklamáciu v cestovnej kancelárii po príchode domov

– Cestovná agentúra uzatvára zmluvu v mene cestovnej kancelárie (reklamáciu riešiť v CK)

– Je dobré si urobiť na mieste foto dokumentáciu, je to dôkaz k Vašim tvrdeniam

– Odpoveď o spôsobe vybavenia  reklamácie dostanete do 30 dní

– Ak nie ste spokojní s vybavením reklamácie môžete sa obrátiť na súd alebo SPOR RIEŠIŤ MIMOSÚDNOU CESTOU – MEDIÁCIOU