Môj sused je zberač odpadu

Sused pani Jany začal na dvore zhromažďovať množstvo nepotrebných, starých, pokazených vecí vo viere, že raz sa určite zídu. Preto pani Jana oslovila mediátora, či by jej pomohol v susedskom spore.

Stala sa bezradnou, nakoľko jej rodinný dom susedí s domom pána Stanislava, ktorý žije sám v rodinnom dome, kde zhromažďuje vnútri ale i na dvore rôzne zbytočnosti. Uvedená situácia pretrváva už takmer 8  rokov. Prvé roky boli znesiteľné ale rárohy sa čoraz viac hromadili.

V takýchto podmienkach už nezriedka dochádza k prieniku možných zdrojov infekcií šírených hlodavcami, hmyzom a inými živočíchmi ale aj k obmedzeniu plochy obývateľného priestoru postihnutého i jeho okolia. Ide o začarovaný kruh, kde susedia sú bezradní, pretože nechcú hrotiť situáciu a podať podnet na súd. Sused  Stanislav teda bez obmedzenia pokračuje v hromadení zbytočného odpadu.

Ide o psychický stav charakteristický pretrvávajúcimi ťažkosťami s vyhadzovaním vecí alebo zhromažďovaním produktov bez ohľadu na ich skutočnú hodnotu. Prejavuje sa úzkostnou nevyhnutnosťou tieto veci chrániť a zväčšovať množstvo týchto predmetov. Osoby postihnuté týmto ochorením prežívajú intenzívne pocity strachu pri myšlienke zbavovania sa takto nadobudnutých predmetov. Postihnutý si takéto správanie neuvedomuje a považuje ho za prirodzené. Ale v skutočnosti tento stav pôsobí na emočnú aj fyzickú, sociálnu ale aj na finančnú stránku života postihnutého. Ako sa uvádza tak spomínané ochorenie postihuje niečo okolo 5 % populácie. Ochorenie sa častokrát začína ako koníček, kde jedinec pociťuje nutkavú potrebu hľadať a zhromažďovať dokonalé, prípadne jedinečné veci (často dekoratívneho charakteru).

Chorobné zhromažďovanie predmetov je charakteristické tým, že predmety sa ostatným ľuďom zdajú úplne nepotrebné ale pre samotného zberateľa majú vysokú hodnotu. Osoba sa obáva predovšetkým, že mu niekto uvedené predmety vyhodí alebo bude nútená svojím okolím sa ich vzdať. Táto úzkosť sa vysvetľuje tým, že ide o patologické zhromažďovanie predmetov, čo je vlastne únikovou cestou chorých pred cítením svojej vnútornej existenčnej prázdnoty.

Diogenov syndróm je zriedkavý a menej známy syndróm vyskytujúci sa prevažne u starých, prevažne osamelo žijúcich ľudí. Prejavuje sa extrémnym sebazanedbaním, životom v biede a nehygienických podmienkach, sociálnou izoláciou a často tiež zhromažďovaním rôznych nepotrebných vecí.

Prejavy:

  • extrémne hromadenie nepotrebných vecí a odpadu,
  • neschopnosť zbaviť sa niektorej z nahromadených vecí,
  • tvrdenie, že všetko môže prísť vhod v určitom okamihu v budúcnosti,
  • akumulované položky však v žiadnom prípade neudržiavať dotknuté,
  • v extrémnych prípadoch dotknutá osoba nie je schopná dodržiavať základnú hygienu,
  • odmietanie pomoci druhým,
  • izolácia od okolia,
  • pokusy o pomoc alebo pýtanie sa môžu byť tiež agresívne zodpovedané postihnutými.

Podľa § 127 OZ ods.

„(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.“

Možnosti ochrany

Mediácia

Urovnanie sporu prostredníctvom mediácie – dohody je najprirodzenejšou cestou riešenia konfliktov vo všetkých spoločenských vzťahoch vôbec. Výhodou, ktorú toto riešenie ponúka, je predovšetkým eliminácia napätia medzi zainteresovanými stranami sporu, samozrejme za predpokladu, že je zvolený primeraný a emfatický prístup. Súčasťou riešenia, ktorým je urovnanie problému spoločnou dohodou, bola snaha a pochopenie a aby sám sused začal rozprávať o tom, čo ho viedlo k konaniu.

Ochrana obcou

Ďalšia možnosť, je obrátiť sa na obec. Tá totiž poskytuje ochranu pre zrejmým zásahom do pokojného stavu. Môže predbežne spomínaný zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav.

§ 5 Občianskeho zákonníka: ,, Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.“

Žaloba na súd

Pokiaľ vlastník nad mieru primeranú pomerom obťažuje suseda alebo vážne ohrozuje výkon jeho práv (napr. niektorým z už popísaných spôsobov), tento obťažovaný alebo ohrozovaný sused sa môže domáhať súdnej ochrany. Môžete na súd podať žalobu, v ktorej presne opíše konkrétne konanie vlastníka, pred ktorým žiada ochranu, a navrhnúť, aby súd uložil vlastníkovi veci povinnosť zdržať sa určitých neoprávnených zásahov. Pokiaľ by ani na základe právoplatného rozsudku vlastník s rušivými zásahmi neprestal, je možné vymáhať splnenie povinnosti exekúciou.

Exekúcia

V prípade, že existuje vážne nebezpečenstvo vzniku škody, má ohrozený tiež právo domáhať sa, aby súd uložil povinnosť vykonať vhodné a primerané opatrenie na odvrátenie hroziacej škody.

Polícia

Do úvahy prichádza aj možnosť, že sa sused dopustí priestupku (napr. porušením nočného kľudu alebo úmyselným narušením občianskeho spolunažívania rôznymi „schválnosťami“ alebo iným hrubým správaním). V takom prípade môžete priestupok oznámiť príslušnému orgánu Policajného zboru, alebo obecnej polícii.