Mediáciu pri konfliktoch vzniknutých v školskom prostredí odporúčaná priamo Ministerstvom školstva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v Pedagogicko-orgnizačných pokynoch pre školský rok 2018/2019 dáva priestor školskej aj rovesníckej mediácii. Verím, že mediátori budú školám nápomocní či už v zmysle zákona o mediácii, vzdelávania v mediačných zručnostiach, aj pri začleňovaní programu rovesníckej mediácie.

Odporúča školám v rámci prevencie:

  • realizovať programy rovesníckej mediácie zamerané na riešenie konfliktov medzi žiakmi formou dohody, zmierňovania napätých situácií v triedach a prácu so skupinovou dynamikou.

Odporúča zriaďovateľom a riaditeľom, aby pri:

  • riešení sporov pred súdnym konaním sa pokúsili vyriešiť spor mimosúdne a využili mediáciu v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. v znení ďalších predpisov,
  • napĺňaní § 55 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a zmene niektorých zákonov pri vzdelávaní v oblasti riešenia konfliktov využívali aj vzdelávanie v oblasti školskej mediácie ako účinnej metódy riešenia konfliktov cestou dohody.

(Zdroj: Pedagogicko-organizačné pokyny )