Mediácia pomáha riešiť problémy a šetriť peniaze

Drvivá väčšina z nás sa počas života ocitne v sporoch, z ktorých nevieme spolu s druhou stranou nájsť východisko. K prípadu máme často emocionálne väzby, od ktorých sa nevieme odosobniť a vyriešeniu problému tak bráni aj náš vlastný pohľad, ktorý si do situácie vnášame. Dlhotrvajúce vedenie sporov pritom výrazne ovplyvňuje celkovú kvalitu života, žiaľ, negatívne.

Kým niektorí si trúfnu riešiť spory súdnou cestou, iní na to ľudovo povedané nemajú “nervy”. Alebo dostatok času, znalosti, odvahy alebo finančných prostriedkov. Aj preto sa stále viac ľudí uchyľuje k alternatívnej, no čoraz populárnejšej forme riešenia – mediácii. Tá slúži ako spôsob riešenia konfliktov v prípadoch, keď obe strany sú už v rozbehnutom konflikte a nevedia ďalej svoj spor riešiť bez pomoci tretej osoby.

Do celého procesu vstupuje tretia osoba – mediátor, ktorý je špeciálne školený na vyjednávanie a vďaka tomu existuje vyššia pravdepodobnosť uzatvorenia dohody. V nedávnej dobe vzniklo aj u nás Centrum mimosúdnych dohôd Žilina a pri tejto príležitosti sme vyspovedali certifikovanú mediátorku PhDr. Zuzanu Rapčanovú(na titulnej fotografii). Zisťovali sme princíp fungovania aj najčastejšie otázky a výhody mediácie.

Aké výhody má mediačné – mimosúdne konanie v porovnaní so súdom?  

Jednoznačne hovoríme o menej finančne náročnom procese ako je samotný súd. Človek nemusí siahnuť hlboko do vrecka.  Pri mediácii sa neúčtujú žiadne súdne poplatky, súdne trovy, právne zastupovanie a mnohé iné spoplatnené úkony. Pre klienta, ktorý zvažuje podať žiadosť na súd, je finančný rozdiel v porovnaní s mediáciou veľmi výrazný  a citeľný.

Zároveň je mediácia diskrétny proces. Aj prebiehajúci súdny spor je možné ukončiť mimosúdnou dohodou v Centre mimosúdnych dohôd Žilina. Ak tak urobíte, bude vám vrátená výrazná  časť súdneho poplatku, tak ako to definuje zákon.

V neposlednom rade je to aj časová úspora.

Ak hovoríme o časovej úspore, koľko môže trvať mediačné – mimosúdne konanie?

Riešenie sporu mimosúdnou cestou v Centre mimosúdnych dohôd môže byť už na druhý deň, čo v prípade súdu nie je možné. Ukončenie sporu je najneskôr do 90 dní, v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí.

Súdy majú definovaný postup a zároveň sú natoľko preťažené, že nie je v ich možnostiach aby začali takto rýchlo konať. Mediácia túto možnosť má.

Čo zabezpečuje nestrannosť a objektívnosť mediátora?

Zákon č. 420/2004 Z. z. Zákon o mediácii a o doplnení niektorých zákonov § 4 hovorí o tom, že mediátor musí vykonávať svoju činnosť osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, a pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie. Správať sa spôsobom, ktorý neznižuje dôstojnosť a vážnosť mediácie, osoby mediátora, osôb zúčastnených na mediácii a osôb prizvaných mediátorom.

Mediátor stranám sporu nediktuje riešenie sporu, ale pomáha im identifikovať ich požiadavky a umožňuje stranám aby dospeli k riešeniu obojstranne výhodnému.

Kto môže byť iniciátorom mediácie? 

Osoba zúčastnená na mediácii, fyzická osoba alebo právnická osoba. Musí byť bezúhonná a nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.

Čo v prípade, ak sa druhá strana odmieta zúčastniť?

Mediácia je dobrovoľná. Mediátor nemôže nariadiť účasť na mediácii. V prípade, že druhá strana odmietne účasť na mediácii, klient dostane potvrdenie pre potreby súdu, že sa pokúsil spor riešiť zmierom. Aj na toto môže súd prihliadať.

Kto znáša náklady na mediáciu a v akej výške sa približne pohybujú?

Mediátor má nárok na odmenu za výkon mediácie. Odmena mediátora sa určuje na základe dohody medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak bol mediátor určený Centrom právnej pomoci podľa osobitného predpisu, patrí mu odmena podľa tohto zákona.

Ak ide o mediáciu spotrebiteľského sporu, nesmie jej výška závisieť od výsledku mediácie, a odmenu mediátora môže spotrebiteľ znášať vo výške neprevyšujúcej 10 % odmeny, najviac však vo výške 20 eur. Zvyšnú časť odmeny hradí vždy osoba zúčastnená na mediácii, ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym nástupcom.

Čo musím spraviť, ak mám záujem o služby mediácie? 

Stačí telefonicky kontaktovať Centrum mimosúdnych dohôd. Po posúdení sporu centrum po konzultácii s klientom určí vhodný postup.

Centrum mimosúdnych dohôd Žilina nájdete na Národnej ulici v centre Žiliny, ak vás zaujímajú možnosti riešenia vašich sporov, prípadne poznáte niekoho, kto by vedel využiť služby mediácie, informácie získate na +421 911 651 632 alebo e-mailom na info@dohodou.sk .