Mediácia ako alternatívna forma prevencie konfliktov na školách

„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“

Ján Amos Komenský

Charakteristika:

Škola je miestom, kde sa pretína mnoho životných príbehov. Na malom priestore tak do seba narážajú odlišné názory, prístupy, hodnoty, modely či ašpirácie, ktoré so sebou prinášajú aj konfliktné situácie, ktoré môžu mať rôzne prejavy. Tie majú vplyv na atmosféru školy, ovplyvňujú podmienky učenia, zdravia i medziľudských vzťahov.

Školská mediácia a peer mediácia je málo známa na území Slovenka. V zahraničí ide o uznávanú metódu, ako zmierňovať napätie v školských kolektívoch a ako budovať lepšie vzťahy medzi účastníkmi na pôde školy. Cieľom tréningu je deskripcia a poukázanie na význam peer školskej mediácie ako jedného z možných postupov vedúcich k riešeniu konfliktov pedagógov,  žiakov a rodičov v školskom prostredí.

Konflikt ako taký však neplní iba negatívnu funkciu, ale má i mnoho pozitívneho. Ako pozitívne dôsledky konfliktu  možno  uviesť  napr. vyjasnenie vzájomných postojov,  názorov, zviditeľnenie  hodnôt,   ktoré  sú  pre  strany  v spore  dôležité  a  cenia  sa,  podpora spontánnosti  v  komunikácii,  či  zvýšenie  výkonu  a  produktivity  medzi  členmi  nielen pedagogického tímu a  žiackeho kolektívu. Prispievajú tiež k mobilizácií psychických síl, podnecujú  k učeniu  i hľadaniu  nových  ciest,  stimulujú  ďalší  rozvoj  osobnosti  človeka, prehlbujú  empatiu.

Konflikty  sú  tiež  impulzom  prebúdzajúcim  tvorivé  a citové predpoklady, vlohy, ktoré by inak zostali nepovšimnuté. Takéto konflikty nám prinášajú pokrok a pozitívne riešenia.

Kľúčové slová:

Konflikt. Peer mediácia. Školské prostredie. Žiak. Pedagóg. Komunikačné zručnosti, schopnosť vyjednávať, vyhodnocovanie konfliktov, hodnoty a hodnotová orientácia, právne povedomie. Vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, posilnenie ľudského kapitálu, vyzdvihovanie schopností školiaceho personálu.

Cieľ: Aktívny tréning, odlišný od všetkých aké ste kedy vyskúšali.

Naučíme vás efektívne vyriešiť konflikty až ku konsenzusu – dohody oboch strán. Podnecovať a rozvíjať  zručnosti pedagógov a žiakov tak, aby proces výučby bol konštantný a viedol k pozitívnym výsledkom, či už v učiacom alebo pracovnom procese pedagógov a žiakov.  Naučíme vás používať správne techniky k zvládaniu konfliktov na pôde školy.  Pracovať a využívať emócie pri zvládaní konfliktov na pôde školy, vytvoríme pre vás know-how.

 • Konflikt, priebeh konfliktu, spôsoby riešenia konfliktov.
 • Mediácia ako alternatívny nástroj.
 • Rola mediátora v komunikácii.
 • Komunikácia, vyjednávanie a komunikačné zručnosti ako základ sociálno-psychologických zručností.
 • Verbálna a neverbálna komunikácia.
 • Aktívne počúvanie.
 • Vedenie konštruktívnej diskusie.
 • Dôležitosť parafrázovania, sumarizácie a efektívneho záveru.
 • Správne kladenie otázok.
 • Poznať klímu v škole.
 • Byť dobrým pozorovateľom.
 • Pracovať s verbálnou aj neverbálnou komunikáciou.
 • Ponúkať rôzne uhly pohľadu.
 • Motivovať a inšpirovať.
 • Pracovať s neúspechom.
 • Využívať falzifikáciou pri práci s úsudkom.
 • Predchádzať skupinovému mysleniu.
 • V konflikte vedieť usmerniť.
 • Využívať aktívne počúvanie.
 • Nácvik konštruktívnej hádky podľa Kratochvíla.
 • Interaktívna skupinová aktivita: Zverinec – nácvik prvku aktívneho počúvania parafrázovanie.
 • Dôležitosť parafrázovania, sumarizácie a efektívneho záveru, verifikácie, klasifikácie, reflexie, posilňovania, ocenenia,  kotvenia…
 • Cvičenie na tréning aktívneho počúvania: Emočné laboratórium.
 • Cvičenie aký je Váš preferovaný štýl riešenia konfliktov?
 • Psychoedukatívne cvičenie.
 • Interaktívne cvičenie na komunikáciu Egogram – podľa Transakčnej  analýzy Erika Berneho.

Lektorky

Akreditované lektorky z oblasti mediácie, práva, vzdelávanie dospelých, sociológie a psychológie.

Mgr. Dušana Bieleszová,  mediátorka so špecializáciou školská a rovesnícka mediácia, mediačná publicistika, lektorka odborných mediačných kurzov.

PhDr. Jarmila Majáková, PhD.,  sociálna pracovníčka, mentorka, supervízorka a trénerka rodičovských zručností.

Mgr. Ing. Zdenka Matulová Juríková, pôsobí ako mediátor,  právnik a lektor.

PhDr. Zuzana Rapčanová,   konzultant a mediátor pre oblasť konfliktov v komerčnej aj nekomerčnej sfére.

Termín: 04.06.2021

Miesto: Žilina

Platforma: MS Teams

Cena: 30€

Ukončenie: Každý účastník obdrží certifikát.

Termín: 04.06.2021

Miesto: Žilina

Platforma: MS Teams

Cena: 30€

Ukončenie: Každý účastník obdrží certifikát.

OBJEDNÁVKA

Súhlasím so spracovaním osobných údajov