AKREDITOVANÝ KURZ MEDIÁTOR

Akreditované vzdelávanie  podľa ustanovenia § 9 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cieľová skupina Osoby so záujmom získať kvalifikačné predpoklady, odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činnosti mediátora podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozsah 200 vyučovacích hodín

Periodicita kurzu a konkrétny výber výukových dní bude vecou dohody frekventantov na prvom spoločnom stretnutí.

Záverečná skúška   

Záverečná skúška pozostáva zo záverečného testu (hodnotenie teoretických znalostí) a praktickej časti (riešenie prípadových štúdií), pri ktorej účastník preukáže mieru osvojenia praktických a sociálnych zručností.

Výstup Osvedčenie vydané podľa § 10 ods. 3 zákon č.420/2004 Z. z. zákon o mediácii v platnom znení. Vydané osvedčenie má neobmedzenú platnosť a deklaruje nadobudnutie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon činnosti mediátora.

Profil absolventa    

Absolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, vedenia meditačného procesu a prípavy dohôd. Získa profesijné kompetencie potrebné pre riadenie sporov občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnych (záväzkových) a pracovnoprávnych veciach. Vie prakticky využívať a uplatňovať nástroje sociálnych zručností pri vedení mediačného procesu v kontinuite sebareflexie a etického kódexu mediátorov. Vie svoje rozhodnutia a riešenia odborne zdôvodniť s odvolaním sa na konkrétnu východiskovú situáciu a podmienky.

Organizačné zabezpečenie   

Prednášková miestnosť s technickým vybavením – zariadenie na powerpointovú prezentáciu, flipchart, študijné materiály, občerstvenie.

Minimálny počet účastníkov:8, maximálny počet účastníkov: 15

Forma  aktivity/ metódy

Prezenčná forma s metódami – prednášky, praktické a rolové cvičenia, rozbor kazuistík, dialóg, diskusia, prípadové štúdie,a zážitkové cvičenia so spätnou väzbou

Požadované vstupné vzdelanie Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike, alebo uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou.

Program             

Základy právneho poriadku (50 hod.)

1. Základy teórie práva

•             základy práva a právne odvetvia

2. Legislatívny rámec mediácie v SR

•             zákon o mediácii a súvisiace predpisy

3. Základy občianskeho práva

•             vybrané ustanovenia občianskeho práva,

•             základné informácie o odvetviach občianskeho práva,

•             úprava občianskoprávnych, záväzkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahov (zmluvy a dohody, podmienky platnosti, forma, podstatné a iné obsahové náležitosti, plnenie zmlúv),

•             občianske právo procesné (vybrané ustanovenia nového sporového a nesporového poriadku),

4. Základy obchodného práva

•             vybrané ustanovenia obchodného práva,

•             základné informácie o odvetviach obchodného práva,

•             spotrebiteľské spory

5. Základy pracovného práva

•             vybrané ustanovenia pracovného práva,

•             základné informácie o odvetviach pracovného práva

6. Základy rodinného práva

•             vybrané ustanovenia rodinného práva,

•             základné informácie o odvetviach rodinného práva,

•             úprava rodinnoprávnych vzťahov (najmä najlepší záujem dieťaťa, striedavá osobná starostlivosť, vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva , vyživovacia povinnosť, rodinnoprávne spory s cudzím prvkom),

7. Prierez správnym poriadkom

•             základné typy zmlúv, ich tvorba a podstatné obsahové náležitosti,

•             plynutie a prerušenie plynutia premlčacích lehôt, preklúzia

8. Právna pomoc pre osoby v materiálnej núdziprávna pomoc pre osoby v materiálnej  núdzi a mediácia

9. Mediácia a probácia v trestnom práve

10. Mediácia v jednotlivých právnych systémoch vo svete

•             cezhraničné spory

Interpersonálna komunikácia, teória konfliktov, psychologické aspekty riešenia konfliktov a tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora (50 hod.)

1. Komunikácia a osobnosť

•             psychológia osobnosti a sociálna psychológia,

•             základy komunikácie, neverbálna komunikácia a jej prejavy,

•             medziľudská komunikácia – prvý kontakt, formulovanie správ, aktívne počúvanie identifikácia základných foriem ľudskej komunikácie (pasívna, asertívna, agresívna a pasívne agresívna, resp. manipulatívna komunikácia),

•             empatia a sociálna senzitivita,

•             efektívna komunikácia a bariéry v komunikácii,

•             techniky kladenia otázok,

•             spätná väzba v komunikácii

2. Komunikácia a konflikt

•             definícia konfliktu (v širšom a užšom zmysle), pozitivistické chápanie konfliktu, konflikt ako sociálny konštrukt,

•             typológie konfliktov,

•             konflikt ako proces (vývojové fázy konfliktu, eskalácia konfliktu),

•             jednostranný, skrytý a fixovaný konflikt,

•             základy interpersonálnej komunikácie, princípy kooperácie a súperenia v medziľudskom sty¬ku,

3. Komunikácia a mediácia

•             možnosti riešenia konfliktu – tradičné, alternatívne, resp. participatívne

•             alternatívne riešenie konfliktov (vybraté možnosti – vyjednávanie, facilitácia, mediácia)

•             mediácia, jej princípy, proces, možnosti a limity

•             typy mediácie a jej uplatnenie, motivácia k riešeniu sporu mediáciou

•             psychologické aspekty rodinnoprávnych sporov, psychológia osobnosti dieťaťa

•             Vedenie procesu mediácie, príprava dohôd

•             Fázy mediačného procesu

Spory vhodné na mediáciu Rola mediátora

•             Vedenie mediačného stretnutia

•             Spolupráca pri vedení mediačného stretnutia

•             Dohoda o riešení sporu mediáciou, dohoda o začatí mediácie, mediačná dohoda (formálne a obsahové náležitosti, účinky)

Tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora (50 hod.)

•             Sociálna percepcia v medziľudskom styku

•             Asertívne správanie

•             Princípy kooperatívneho vyjednávania, náročné situácie pri vyjednávaní

•             Sebareflexia a schopnosť flexibility v mediačnom procese

Zvládanie vlastných negatívnych emócií a neutralita (nestrannosť) v mediácii)

•             Etický kódex mediátora

Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu (50 hod.)

•             Náročné situácie pri vedení mediačného procesu (zvládanie nesúhlasu, transformácia sťažností a agresie do neutrálnych výrokov, pozitívne formy nesúhlasu, eliminácia a tlmenie eskalácie sporu, práca s nerovnováhou moci v mediácii, ovplyvňovanie atmosféry počas riešenia konfliktu, oddelené stretnutie)

•             Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu v občianskom práve

•             Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu v obchodnom práve

•             Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu v pracovnom práve

Odborný garant: JUDr. František Kutlík

Lektori:   JUDr. Ivana Hauerlandová, PhD.

doc. Mgr. Peter Brnula, PhD.

MUDr. Peter Hunčík,

JUDr. Juraj Pandi

JUDr. Martin Biskupič

JUDr. Franišek Kutlík

PhDr. Zuzana Rapčanová

Cena:      544,00 €   (poskytovateľ nie je plátcom DPH),

Možnosť splátkového kalendára.

Termín kurzu:

03.04.-03.07.2020

03.09.-03.12.2020 

Miesto:

Dom techniky,  Vysokoškolákov 3151/4, Žilina 010 01

Cena kurzu:

544 €  (v cene sú zahrnuté materiály, pomôcky,  občerstvenie)

Ukončenie kurzu:

Každý účastník obdrží osvedčenie  o absolvovaní kurzu.

OBJEDNÁVKA

Súhlasím so spracovaním osobných údajov