25  vlastníkov pozemku sa dohodlo!!!!

Manželia sa potýkali s problémom užívania pozemku, ktorý bol v ich vlastníctve takmer  5 rokov. Išlo o lúky a pasienky v katastrálnom území,  v blízkosti  ich domova. Sporný pozemok pani Katarína nadobudla titulom dedičstva. Podľa jej slov  išlo o lúky a pasienky, ktoré chceli s manželom užívať na podnikanie.  Problém bol však v tom, že na liste vlastníctva neboli jediní  vlastníci a o podiel sa delili s ďalšími 25 príslušníkmi vzdialenej  rodiny.

Pani Katarína s manželom oslovila naše Centrum mimosúdnych dohôd ako by mohli legálnou cestou vysporiadať  pozemok mimosúdnou cestou. Nakoľko sa obávali vstúpiť do občianskoprávneho sporu,  ktorý by bol pre nich finančne príliš nákladný a zdĺhavý.

Po preštudovaní a oboznámení sa s podkladmi boli manželia informovaní ako prebieha mediácia. Po zvážení situácie  sa manželia rozhodli, že vyskúšajú túto menej finančne náročnú alternatívu.

Na uvedené stretnutie prišli obe strany. Za ostatných vlastníkoch bola prizvaná splnomocnená osoba a tá interpretovala požiadavky od ostatných vlastníkov.

Stretnutie prebiehalo viac ako dve hodiny, ale nakoniec sa podarilo prispieť k dohode. Konsenzus nastal za pomoci mediátora, našli spoločné riešenie a všetci vlastníci boli primeranou sumou vyplatení.

Mediačna dohoda bola záväzná pre obe strany a manželia už 3 mesiac prevádzkujú svoje podnikanie na SVOJOM pozemku.

Podľa slov pani Kataríny ušetrili čas a peniaze. Preto mohli byť o niečo štedrejší pri vyplácaní ostatných vlastníkov.

Máte podobný problém? Neváhajte kontaktovať  Centrum mimosúdnych dohôd a za moci certifikovaného mediátora  máte svoj spor vyhraný.